Szatnia pracownicza, jakie szafki wybrać

15 grudnia 2016 - 1 minute read

Szafki typu L, szafki jedno­ko­mo­ro­we czy z podzia­łem brudna/czysta, do tego kilka rodzajów zamków. Wybór jest duży, ale co wybrać.

W zależ­no­ści od miejsca przezna­cze­nia mamy zawsze kilka opcji wyboru, zobacz co oferu­je­my naszym klientom.

W szatni w obiekcie sporto­wym typu fitness klub, najczę­ściej obecnie spoty­ka­nym modelem jest szafka typu “B” czyli szafki “jedna nad drugą”, jest to rozwią­za­nie, które jest optymal­nym rozwią­za­niem pod kątem kosztów oraz zajmo­wa­ne­go miejsca. Dodat­ko­wo duża popular­no­ścią cieszą się szafki depozy­to­we, które pełnią rolę bufora oraz szafek tzw. szybkie­go dostępu. Szafki tego typu najczę­ściej lokuje się w pobliżu recepcji.

W szatniach pracow­ni­czych szafki muszą najczę­ściej spełniać normy dotyczą­cej branży w której działa firma. Inne szafki insta­lu­je się w zakła­dach produk­cyj­nych np. produk­tów spożyw­czych a inne w branży np. automo­ti­ve.
Obecnie najczę­ściej stosuje się szafki jedno­ko­mo­ro­we typu “A” z podzia­łem na odzież brudną i czystą. Oczywi­ście nie można zapomi­nać o szafkach typu L, które są stoso­wa­ne, gdy nie zachodzi potrzeba wykona­nia przegro­dy brudna/czysta, są idealnym rozwią­za­niem pod kątem oszczęd­no­ści miejsca.

Szafki, które najczę­ściej muszą się jeszcze znaleźć w zakła­dzie pracy to np. szafki śniada­nio­we lub szafki na obuwie.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspo­zy­cji.