Główna siedziba BGL Paribas w Luxemburgu

24 września 2014 - Less than a minute read


BGL Paribas wybrał nasz projekt mebli dla pracow­ni­ków  w strefie fitness i relaksu. Meble trafiły do głównej siedziby.

Reali­za­cja dla tak znako­mi­te­go klienta, który wybrał nas z pośród innych firm z całej Europy jest dla nas czymś wyjąt­ko­wym co mobili­zu­je do dalszej pracy. Zreali­zo­wa­ny projekt zakładał wykona­nie szafek ubranio­wych i mebli do szatni, z której korzy­sta­ją pracow­ni­cy banku, korzy­sta­ją­cy z korpo­ra­cyj­ne­go klubu fitness. Dodat­ko­wo dostar­czy­li­śmy również metalowe szafki pracow­ni­cze typu L dla pracow­ni­ków obsługi obiektu.