Countries:
 • Linia HEBE™

  Szafki w opcji Hybrydowej (HEBE™ Hybrid )

Jakość i trwałość.
Linia HEBE™, możesz na nią liczyć.

Szafki z lini HEBE™ to szafki w opcjach do wyboru w zależ­no­ści od wymagań.
— HEBE™ (Hybrid) czyli połącze­nia stalo­we­go korpusu (* ocynko­wa­na stal) oraz frontów wykona­nych z płyty kompak­to­wej HPL o grubości 12 mm.
— HEBE™ (Full HPL), czyli szafki wykonane w całości z płyty kompak­to­wej HPL, które charak­te­ry­zu­ją się odpor­no­ścią na szkodli­we warunki panujące w szatni baseno­wej.
* opcja

Szafki w opcji Hybry­do­wej (HEBE™ Hybrid) charak­te­ry­zu­ją się znacznie wyższą estetyką oraz możli­wo­ścia­mi rożnej konfi­gu­ra­cji. Linia szcze­gól­nie polecana jest do obiektów o podwyż­szo­nej wilgot­no­ści, takich jak m.in spa, ale mogą być również stoso­wa­ne jako alter­na­ty­wa dla linii ARTA™ i KILII™.

Z kolei szafki wykonane w całości HPL ( HEBE™ Full HPL ) to rozwią­za­nie dedyko­wa­ne do szatni mokrych połączo­nych z basenami. 

Szafki gotowe do użycia

Nie musisz się martwić jeśli szafki mają trafić do Ciebie bez montażu, wszystko jest tak przygo­to­wa­ne aby Twoja samodziel­na insta­la­cja była łatwa i przyjem­na. 

All inclu­si­ve

Trans­port, wniesie­nie oraz insta­la­cja. Wszystko na miejscu bezpiecz­nie
i na czas. Nasi profe­sjo­nal­ni i mili pracow­ni­cy na pewno Cię nie zawiodą

 • Wymiary i karta katalo­go­wa

  ATEPAA oferuje szeroki wybór wymiarów szafek oraz typów szafek.
  Poniżej w dokumen­cie do pobrania prezen­tu­je­my nasze standar­do­we rozwią­za­nia.
  Szafki o innych wymia­rach, indywi­du­al­ny typ szafek skrojony na miarę ? Oczywi­ście podej­mie­my się produk­cji. Wystar­czy, że napiszesz na: info@atepaa.com

  Zobacz typy szafek z linii HEBE™Hybrid

  Zobacz typy szafek z linii HEBE™ Full HPL

 • Kolory­sty­ka

  Kolory­sty­ka, dobór lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że szafki szatnio­we ATEPAA z całą pewno­ścią różnią się od konku­ren­cji. Linia HEBE™ to możli­wość wykona­nia indywi­du­al­nej grafiki na frontach. Więcej infor­ma­cji: info@atepaa.com

  Kolory­sty­ka i dekory w linii HEBE™Hybrid

  Kolory­sty­ka i dekory w linii HEBE™ Full HPL

 • Rodzaje zamków

  Szafki ubranio­we z linii HEBE™ mogą być wyposa­żo­ne w każdy zamek mecha­nicz­ny lub elektro­nicz­ny.
  Pomagamy w wyborze optymal­ne­go rozwią­za­nia. Oferu­je­my zamki na kluczyk, kłódkę, szyfr oraz zamki elektro­nicz­ne na kod oraz kartę. 

  Zobacz dostępne zamki

 • Rozwią­za­nia Indywi­du­al­ne

  Kreatyw­ny, zaska­ku­ją­cy czy luksu­so­wy, zobacz co możemy zaofe­ro­wać ponad nasze standar­do­we rozwią­za­nia.

  Zobacz dostępne opcje

Zastosowanie:
 • szafki ubranio­we do szatni sporto­wej lub pracow­ni­czej (HEBE™ Hybrid) 
 • szafki pracow­ni­cze do biura (HEBE™ Hybrid) 
 • szafki depozy­to­we (HEBE™ Hybrid) 
 • szafki dla rowerzy­stów (HEBE™ Hybrid) 
 • szafki basenowe (HEBE™ Full HPL) 
Możliwości:

 • dowolny rozmiar
 • bogata kolory­sty­ka
 • możli­wość nanie­sie­nia grafiki 
 • insta­la­cja zamków elektro­nicz­nych i mecha­nicz­nych
Rodzaje:

 • szeroki wybór modułów oraz typów szafek 
 • szafki na cokole 
 • szafki na ławce ( standard lub ” ławka wisząca”) 
 • szafki na nóżkach ( 10 cm ) 
Korzyści:

 • trwałość
 • bogaty wybór kolory­sty­ki
 • możli­wość produk­cji sperso­na­li­zo­wa­nej
 • wysoka jakość szafek daje możli­wość wykorzy­sta­nia linii HEBE™ w pomiesz­cze­niach o wysokim standar­dzie

Projekt ATEPAA wykonany przed reali­za­cją.

Szafki ubranio­we i depozy­to­we z linii HEBE™ wypro­du­ko­wa­ne na specjal­nie zamówie­nie dla naszych klientów mogą z całą pewno­ścią znaleźć miejsce jako solidne i nowocze­sne meble do przecho­wy­wa­nia rzeczy osobi­stych przez klientów klubów sporto­wych, hoteli czy basenów. Tworzymy rozwią­za­nia dosto­so­wa­ne do wnętrz mając na uwadze istnie­ją­cą bądź plano­wa­ną aranża­cję.