Szafki ubraniowe do siłowni

SZAFKI UBRANIOWE Z LINII ARTA

Projekt oraz szafki do siłowni wykonane na zamówie­nie naszego stałego klienta. Zapro­po­no­wa­ne przez nas połącze­nie kolory­stycz­ne oraz indywi­du­al­ny projekt ławek okazał się trafio­nym pomysłem.

Szafki ubranio­we, zostały wyposa­żo­ne w zamki elektro­nicz­ne Gantner na kartę. Nowocze­sny design oraz spójność kolory­stycz­na z wystro­jem szatni oraz komuni­ka­cją wizualną marki została dobrze przyjęta przez inwesto­rów oraz klientów klubu fitness. Na szcze­gól­na uwagę zasłu­gu­ją również ławki do szatni z partycją przestrze­ni oraz blaty pod suszarki.