Countries:
Nasi klienci

My i nasi klienci wierzymy, że otocze­nie dla klientów ma znacze­nie. Staramy się, aby każdy projekt idealnie współ­grał z wizją oraz identy­fi­ka­cją reali­zo­wa­ne­go obiektu.

Nasze rozwiązania

Istotnym elemen­tem jest ergono­micz­ne zapro­jek­to­wa­nie, następ­nie nadanie naszym produk­tom nowocze­sne­go i nieba­nal­ne­go wyglądu. Dzięki wielo­let­nie­mu doświad­cze­niu potra­fi­my również fachowo doradzić.

Efekt naszej wspólnej pracy

Dobrze zapro­jek­to­wa­na przestrzeń przycią­ga klientów swoją atmos­fe­rą. Najwyż­szej jakości produkt poparty profe­sjo­nal­ną obsługą to nasz priory­tet. Uwiel­bia­my być składową sukcesu naszych klientów.

Nasze realizacje

Szafki depozy­to­we lub na ubrania wierzch­nie do centrum handlo­we­go muszą charak­te­ry­zo­wać się nowocze­snym designem oraz jakością wykona­nia, które gwaran­tu­ją bezpie­czeń­stwo dla rzeczy pozosta­wio­nych przez klientów. Poniżej prezen­tu­je­my wybrane reali­za­cje, które mieliśmy przyjem­ność wykonać dla klientów w całej Polsce.

  • Wszyst­kie
  • Centrum handlowe

Szafki depozytowe z zamkami na klucz

Szafki dla firmy IKEA z linii KILII, czyli połącze­nie mdf oraz stalo­wych korpusów.
Szafki zainsta­lo­wa­ne w IKEA Bielany / Wrocław

ZDJĘCIA JUŻ WKRÓTCE

Szafki depozytowe z lini KILII™

Galeria Warmiń­ska wybrała bardzo nowocze­sne szafki depozy­to­we z linii KILII™ z zamkami na monety.

ZDJĘCIA JUŻ WKRÓTCE

Szafki depozytowe z linii ARTA™

Dla klientów Galerii Brono­wi­ce wykona­li­śmy szafki depozy­to­we z zamkami na monety.

ZDJĘCIA JUŻ WKRÓTCE

x
VISIT US!
HALL 8, STAND E50
BOOK YOUR MEETING