Countries:
 • Linia Luova™

  Nowoczesne szafki biurowe dla pracowników

Jakość oraz design.
Linia LUOVA™.

Szafki pracow­ni­cze i depozy­to­we tzw. “lockersy” w całości wykonane z płyty lamino­wa­nej. Szafki z linii Luova™ idealnie wpisują się we wnętrza nowocze­snych biur, dając bardzo duży wybór dekorów drewno­po­dob­nych czy kolorów jedno­barw­nych. Szafki z linii Luova™ mogą również zostać wykonane w oparciu o indywi­du­al­ny projekt. Archi­tek­ci oraz inwesto­rzy, szuka­ją­cy niestan­dar­do­wych rozwią­zań, z pewno­ścią dzięki tej linii znajdą coś dla siebie. Nasze tzw. lockersy mogą być łączone z nowocze­sny­mi zabudo­wa­mi, takim jak strefa relaksu, strefa kawy czy z szafami na odzież wierzch­nią. Louva™ to poza szerokim wyborem pod kątem designu, możli­wość zainsta­lo­wa­nia każdego zamka. 

Szafki gotowe do użycia

Nie musisz się martwić, jeśli szafki mają trafić do Ciebie bez montażu. Wszystko jest tak przygo­to­wa­ne, aby Twoja samodziel­na insta­la­cja była łatwa i przyjem­na.

All inclu­si­ve

Trans­port, wniesie­nie oraz insta­la­cja. Wszystko na miejscu, bezpiecz­nie i na czas. Nasi profe­sjo­nal­ni i mili pracow­ni­cy na pewno Cię nie zawiodą.

 • Wymiary i karta katalo­go­wa

  ATEPAA oferuje szeroki wybór wymiarów szafek oraz typów szafek.
  Poniżej w dokumen­cie do pobrania prezen­tu­je­my nasze standar­do­we rozwią­za­nia.
  Szafki o innych wymia­rach, indywi­du­al­ny typ szafek skrojony na miarę? Oczywi­ście podej­mie­my się produk­cji. Wystar­czy, że napiszesz na: info@atepaa.com

  Zobacz typy szafek z linii LUOVA™

 • Kolory­sty­ka

  Fronty oraz korpusy szaf mogą zostać wykonane z płyt lamino­wa­nych w dekorach drewno­po­dob­nych oraz jedno­barw­nych.

  Zobacz kolory­sty­kę

 • Rodzaje zamków

  Szafki z linii Luova™ mogą być wyposa­żo­ne w każdy zamek mecha­nicz­ny lub elektro­nicz­ny.
  Pomagamy w wyborze optymal­ne­go rozwią­za­nia. Oferu­je­my zamki na kluczyk, kłódkę, szyfr oraz zamki elektro­nicz­ne na kod oraz kartę. Istnieje możli­wość zinte­gro­wa­nia zamków z kartami pracow­ni­ków

  Zobacz dostępne zamki

 • Rozwią­za­nia Indywi­du­al­ne

  Kreatyw­ny, zaska­ku­ją­cy czy luksu­so­wy? Zobacz co możemy zaofe­ro­wać ponad nasze standar­do­we rozwią­za­nia.

  Zobacz dostępne opcje

Zastosowanie:
 • szafki ubranio­we oraz na rzeczy osobiste do biura 
 • szafki na laptopy 
 • szafki depozy­to­we
 • szafki dla rowerzy­stów
 • szafki na dokumen­ty
Możliwości:

 • dowolny rozmiar
 • fronty oraz korpusy mogą zostać wykonane z płyt w dekorach drewno­po­dob­nych oraz jedno­barw­nych
 • insta­la­cja zamków elektro­nicz­nych i mecha­nicz­nych
 • możli­wość wykonana wrzutni na dokumen­ty oraz gładkie­go frontu
Rodzaje:

 • szeroki wybór modułów oraz typów szafek 
 • szafki na cokole 
 • szafki na nóżkach 
 • zabudo­wa­ne w ścianę 
Korzyści:

 • atrak­cyj­na cena 
 • możli­wość produk­cji sperso­na­li­zo­wa­nej
 • duży wybór opcji kolory­stycz­nych

Rozwią­za­nia indywi­du­al­ne ofero­wa­ne naszym klientom.

Szafki ATEPAA wypro­du­ko­wa­ne na specjal­nie zamówie­nie dla naszych klientów mogą z całą pewno­ścią znaleźć miejsce jako solidne i nowocze­sne meble do przecho­wy­wa­nia rzeczy osobi­stych przez pracow­ni­ków. Tworzymy rozwią­za­nia dosto­so­wa­ne do wnętrz mając na uwadze istnie­ją­cą bądź plano­wa­ną aranża­cję.