Projekt klubu fitness na co zwrócić uwagę

15 grudnia 2016 - 1 minute read

Klub fitness to miejsce, które jak każde, które chce odnieść sukces musi zostać zapro­jek­to­wa­ne według ustalo­nych zasad ale oczywi­ście musi posiadać własny charak­ter.

Branża fitness aktual­nie ulega dynamicz­nej zmianie i rozwo­jo­wi. Jesteśmy obecni w niej od wielu lat, a dzięki pracy zarówno dla global­nych sieci, jak również dla mniej­szych prywat­nych inwesto­rów, jesteśmy w stanie profe­sjo­nal­nie doradzić naszym nowym klientom.

Tworzymy projekty pomiesz­czeń, które uwarun­ko­wa­ne są potrze­ba­mi, kierun­kiem rozwoju oraz zgodne z najnow­szy­mi świato­wy­mi standar­da­mi. Projekt klubu “low cost “, klubu premium czy boutique fitness, każde z nich kieruje się innym podej­ściem do organi­za­cji pomiesz­czeń oraz stylu w jakim wykonane mają być meble.

Naszą niekwe­stio­no­wa­ną przewagą jest nowocze­sne podej­ście do kwestii designu, własne biuro projek­to­we oraz park maszy­no­wy, który umożli­wia reali­za­cję naszej wspólnej wizji.

Masz pytania? Skontak­tuj się z nami, z chęcią podej­mie­my wyzwanie.