Nowy design jednej ze skandynawskich sieci fitness

7 listopada 2018 - Less than a minute read

Tworzymy wyjąt­ko­we i świeże meble jednego z siecio­wych opera­to­rów fitness w Skandy­na­wii.

Nasze doświad­cze­nie na rynku fitness oraz możli­wo­ści produk­cyj­ne dały nam szanse zapro­po­no­wać najlep­szą ofertę na produkty oraz zagwa­ran­to­wać jedyną w swoim rodzaju obsługę przy reali­za­cji bardzo dynamicz­nych otwarć nowych lokali­za­cji.

Cały proces projek­to­wy zakładał wykorzy­sta­nie najlep­szych materia­łów w systemie moduło­wym, który umożli­wia szybkie i skutecz­ne reago­wa­nie na potrzeby ilościo­we naszego partnera.

Liczne projekty zakoń­czo­ne sukcesem zostały docenio­ne podpi­sa­niem umowy czasowej do produk­cję i dostawę wszyst­kich mebli z nowego konceptu.