ATEPAA® Producent Mebli Kontraktowych
Menu
Menu
Menu

Linia Simple™

Szafki pracownicze, typ L

Jakość i estetyka.
Linia SIMPLE™.

Metalowe szafki pracow­ni­cze z linii SIMPLE™ to zupełnie inna jakość mebli socjal­nych. Odpowied­niej grubości stal, stabilna konstruk­cja, ręczne zgrze­wa­nie oraz nowocze­sne lakiery prosz­ko­we to gwaran­cja wielu lat użytko­wa­nia.

Szafki wykonane w systemie moduło­wym, które umożli­wia dopaso­wa­nie do każdego projektu a wiele opcji wyposa­że­nia dodat­ko­we­go sprawia, że oferta szafek ATEPAA® jest najlep­szą na rynku. Szafki mogą być wykonane na cokole, nóżkach oraz ławce, dodat­ko­wo każda szafka może zostać wyposa­żo­na w skośny daszek lub dowolny zamek.

Szafki gotowe do użycia

Nie musisz się martwić jeśli szafki mają trafić do Ciebie bez montażu, wszystko jest tak przygo­to­wa­ne aby Twoja samodziel­na insta­la­cja była łatwa i przyjem­na.

All inclu­si­ve

Trans­port, wniesie­nie oraz insta­la­cja. Wszystko na miejscu bezpiecz­nie i na czas. Nasi profe­sjo­nal­ni i mili pracow­ni­cy na pewno Cię nie zawiodą

ATEPAA® oferuje szeroki wybór wymiarów szafek oraz typów szafek. Poniżej w dokumen­cie do pobrania prezen­tu­je­my nasze standar­do­we rozwią­za­nia. Szafki o innych wymia­rach, indywi­du­al­ny typ szafek skrojony na miarę? Oczywi­ście podej­mie­my się produk­cji. Wystar­czy, że napiszesz na: [email protected] Zobacz typy szafek z linii SIMPLE™

Kolory­sty­ka, dobór lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że szafki ATEPAA® z całą pewno­ścią różnią się od konku­ren­cji. Szafki z linii SIMPLE™ mogą być lakie­ro­wa­ne w całej palecie RAL. Korpusy szaf oraz fronty mogą być lakie­ro­wa­ne w tym samym kolorze lub mieć dowolną konfi­gu­ra­cję. * Niektóre kolory lub opcje są dodat­ko­wo płatne. Zobacz kolory­sty­kę w linii SIMPLE™

Szafki z linii SIMPLE™ mogą być wyposa­żo­ne w każdy zamek mecha­nicz­ny lub elektro­nicz­ny. Pomagamy w wyborze optymal­ne­go rozwią­za­nia. Oferu­je­my zamki na kluczyk, kłódkę, szyfr oraz zamki elektro­nicz­ne na kod oraz kartę. Istnieje możli­wość zinte­gro­wa­nia zamków z kartami pracow­ni­ków. Zobacz dostępne zamki

Zastosowanie:
 • szafki dla pracow­ni­ków
 • szafki dla służb publicz­nych
 • szafki BHP
 • szafki do szatni różnego typu
Możliwości:
 • dowolny rozmiar
 • bogata kolory­sty­ka ( RAL )
 • insta­la­cja zamków elektro­nicz­nych i mecha­nicz­nych
 • fronty gładkie lub kilka rodzajów perfo­ra­cji frontu
 • stal galwa­ni­zo­wa­na ( *opcja)
Rodzaje:
 • szeroki wybór modułów oraz typów szafek
 • szafki na cokole
 • szafki na ławce (standard lub ” ławka wisząca”)
 • szafki na nóżkach (10. 14 cm)
 • szafki z daszkami skośnymi
Korzyści:
 • atrak­cyj­na cena
 • wysoka jakość, która przekła­da się na wiele lat użytko­wa­nia
 • możli­wość produk­cji sperso­na­li­zo­wa­nej
 • wysoka jakość szafek daje możli­wość wykorzy­sta­nia linii SIMPLE™ w pomiesz­cze­niach o wysokim standar­dzie

Projekt ATEPAA wykonany przed realizacją.

Szafki metalowe wyprodukowane na specjalnie zamówienie dla naszych klientów mogą z całą pewnością znaleźć miejsce jako solidne i nowoczesne meble do przechowywania rzeczy osobistych przez pracowników w różnego typu zakładach pracy. Tworzymy rozwiązania dostosowane do wnętrz mając na uwadze istniejącą bądź planowaną aranżację.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest