DENTAL MIGAS — niezwykła i najbardziej nowoczesna klinika dentystyczna w Krakowie.

Wyjąt­ko­wy klient i bardzo wysokie oczeki­wa­nia, którym udało nam się sprostać.

Cieszy nas fakt, że mogliśmy być częścią takiego projektu. Klinika, która posta­wia­ła na najbar­dziej nowocze­sny sprzęt medyczny również nie przeszła obojęt­nie obok zagad­nie­nia designu i stworze­nia wyjąt­ko­wych pomiesz­czeń dla swoich pacjen­tów. Mieliśmy przyjem­ność wypro­du­ko­wać i zainsta­lo­wać meble do gabine­tów denty­stycz­nych jak również meble do pomiesz­czeń wspól­nych, czyli recepcji i pocze­kal­ni tej nowocze­snej kliniki medycz­nej.
Oczywi­ście meble wykonane zostały na bazie materia­łów certy­fi­ko­wa­nych do pomiesz­czeń medycz­nych.

Projekt Kliniki: Brandy’s Design
Zdjęcia: Archi­fo­lio
Rysunki wykonaw­cze i produk­cja: ATEPAA®
Miejsce: Dental Migas w Krakowie