Countries:
 • Linia Simple™

  Ławki do szatni pracowniczej

Jakość i estetyka.
Linia SIMPLE™.

Ławki do szatni wykonane z najwyż­szą dbało­ścią o jakość oraz estetykę. Wszyst­kie ławki wykonane na stabil­nej stalowej konstruk­cji z kilkoma opcjami wykoń­cze­nia.

Dostępne rodzaje siedzisk w linii Simple™ to drewnia­ne listwy oraz płyta lamino­wa­na dostępna w wielu dekorach i kolorach. Linię Simple™ cechuję również możli­wość wyboru koloru konstruk­cji w oparciu o całą paletę RAL. Ławki mogą być wykonane z dodat­ko­wą półką na but lub ze zinte­gro­wa­nym wiesza­kiem na ubrania. 

Ławki gotowe do użycia

Nie musisz się martwić jeśli ławki mają trafić do Ciebie bez montażu, wszystko jest tak przygo­to­wa­ne, aby Twoja samodziel­na insta­la­cja była łatwa i przyjem­na. 

All inclu­si­ve

Trans­port, wniesie­nie oraz insta­la­cja. Wszystko na miejscu bezpiecz­nie i na czas. Nasi profe­sjo­nal­ni
i mili pracow­ni­cy na pewno Cię nie zawiodą.

 • Wymiary i karta katalo­go­wa

  ATEPAA® oferuje szeroki wybór wymiarów ławek do szatni.
  Poniżej w dokumen­cie do pobrania prezen­tu­je­my nasze standar­do­we rozwią­za­nia.
  Ławki o innych wymia­rach, indywi­du­al­ny typ siedzisk skrojony na miarę? Oczywi­ście podej­mie­my się produk­cji. Wystar­czy, że napiszesz na: info@atepaa.com

  Zobacz typy ławek z linii SIMPLE™

 • Kolory­sty­ka

  Kolory­sty­ka, dobór lakieru czy struk­tu­ry, jest wiele elemen­tów, które wpływają na to, że ławki szatnio­we ATEPAA® z całą pewno­ścią różnią się od konku­ren­cji.

  Kolory­sty­ka konstruk­cji

  Kolory­sty­ka i dekory siedzi­ska

Zastosowanie:
 • ławki dla pracow­ni­ków
 • ławki dla służb publicz­nych
 • ławki do szatni różnego typu 
Możliwości:

 • dowolny rozmiar
 • bogata kolory­sty­ka ( RAL ) 
 • wybór drewnia­nych listw lub płyty lamino­wa­nej na siedzi­sko
 • stal galwa­ni­zo­wa­na ( *opcja)
Rodzaje:

 • szeroki wybór modułów oraz typów ławek 
 • ławki standar­do­we
 • ławki z wiesza­ka­mi
 • ławki z półka na buty 
Korzyści:

 • atrak­cyj­na cena 
 • wysoka jakość, która przekła­da się na wiele lat użytko­wa­nia
 • możli­wość produk­cji sperso­na­li­zo­wa­nej
 • wysoka jakość ławek daje możli­wość wykorzy­sta­nia linii SIMPLE™ w pomiesz­cze­niach o wysokim standar­dzie

Projekt ATEPAA wykonany przed reali­za­cją.

Ławki ATEPAA® wypro­du­ko­wa­ne na specjal­nie zamówie­nie dla naszych klientów mogą z całą pewno­ścią znaleźć miejsce jako solidne i nowocze­sne meble dla pracow­ni­ków w różnego typu zakła­dach pracy. Tworzymy rozwią­za­nia dosto­so­wa­ne do wnętrz mając na uwadze istnie­ją­cą bądź plano­wa­ną aranża­cję.