Produkcja mebli i dekoracji dla Food & Ball

Food & Ball by Arkadiusz Milik, to wyjąt­ko­wa restau­ra­cja oraz social club w Katowi­cach.
Bardzo wymaga­ją­cy projekt, który zakładał wykona­nie rysunków wykonaw­czych, produk­cję oraz insta­la­cję.

Pomimo dużej skali trudno­ści, presji czasowej wykona­li­śmy dla inwesto­ra pełen fit out.
Wypro­du­ko­wa­li­śmy i zainsta­lo­wa­li­śmy wszyst­kie meble, okładzi­ny ścienne, stolarkę, szklenia, meble tapice­ro­wa­ne oraz dekora­cje sufitowe.

Projekt dał nam niezwy­kle dużo satys­fak­cji z dobrze wykona­nej pracy oraz zapre­zen­to­wał niezwy­kłe umiejęt­no­ści naszego zespołu.

Design: Brand’ys Design
Produc­tion and workshop drawings: ATEPAA®
Photo: Tomasz Zakrzew­ski Archi­fo­lio
Graphic/Branding: Zuza Sadlik