Produkcja mebli i dekoracji dla Bon Apetito

Sieć restau­ra­cji Bon Apetito, to zupełnie nowa jakość na polskim rynku gastro­no­micz­nym.

Jesteśmy bardzo dumni, że do pierw­sze­go lokalu według nowego konceptu inwestor wybrał właśnie nas.
Dla Bon Apetito wykona­li­śmy pełen fit out. Loże, elementy przepie­rzeń przestrze­ni, stoliki, zabudowę lady, oświe­tle­nie oraz elementy komuni­ka­cji wizual­nej wykona­li­śmy na podsta­wie projektu pracowni Brand’ys Design.

Po sukcesie pierw­sze­go lokalu w Często­cho­wie przygo­to­wu­je­my się do reali­za­cji kolej­nych projek­tów w najwięk­szych miastach w Polsce. Dziękuję za zaufanie.

Design: Brand’ys Design
Produc­tion and workshop drawings: ATEPAA®
Photo: Tomasz Zakrzew­ski Archi­fo­lio
Graphic/Branding: Zuza Sadlik