Countries:

Kolekcja HOME Nowoczesne szafki do domu

Nowocze­sna, a z wyraźnym odwoła­niem do przeszło­ści

Szafki industrialne do domu

Wielo­let­nie doświad­cze­nie w projek­to­wa­niu wyposa­że­nia do domu sprawiło, że w naszym sprzęcie umiejęt­nie łączymy to, co znane i lubiane przez Klientów z najnow­szy­mi trendami archi­tek­to­nicz­ny­mi. Tak właśnie powstały szafki i meble skandy­naw­skie dostępne w naszej kolekcji. Zostały one stworzo­ne z myślą o nowocze­snych, stylo­wych miesz­ka­niach i domach oraz nawet najbar­dziej wymaga­ją­cych użytkow­ni­kach. W ich projek­to­wa­niu nacisk położony został m.in. na:

- prosty i nowocze­sny design, nawią­zu­ją­cy do stylu skandy­naw­skie­go, zapew­nia­ją­cy dopaso­wa­nie do różnych aranża­cji,
- wszech­stron­ność zasto­so­wa­nia – idealne do różnego typu pomiesz­czeń,
- trwałość i odpor­ność na uszko­dze­nia – dzięki użyciu wysokiej klasy materia­łów i przemy­śla­ne­go zapro­jek­to­wa­nia od
podstaw, czyli konstruk­cji mebla.

Bez montażu

Zysku­jesz swój czas by zająć się tym co ważne, ponieważ mebel po rozpa­ko­wa­niu jest już gotowy do użytku.

Niezniszczalne

Już na wczesnym etapie produk­cyj­nym tworzymy stabilną konstruk­cję, zgrze­wa­ną ręcznie.

Nowoczesne opakowanie

Wyjąt­ko­wy meble musi być również zapako­wa­ny w bezpiecz­ny i orygi­nal­ny sposób.

Kolekcja SCANDINAVIA

Nowocze­sność, elegan­cja i funkcjo­nal­ność. Połącze­nie stali oraz natural­ne­go drewna okazało się strzałem w dziesiąt­kę.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kolekcja LOFT

Nowocze­sna, a z wyraźnym odwoła­niem do przeszło­ści. Stalowa i surowa, ale niesły­cha­nie intry­gu­ją­ca swoją lekko­ścią.

ZOBACZ WIĘCEJ
  • Kolekcja COLOR

    Nasi projek­tan­ci coraz częściej wychodzą na przeciw oczeki­wa­niom klientów, wprowa­dza­jąc do produk­cji nowe, stylowe projekty. Również te metalowe w różnych kolorach. 

    ZOBACZ WIĘCEJ

Aktualności

Meble do klubu fitness i siłowni w Zabrzu - ATEPAA®

Minimalistyczne i eleganckie szafki ubraniowe w Reshape Dodane18 stycznia 2019 

Projekt charak­te­ry­zu­je się niezwy­kle prostą formą oraz dbało­ścią o każdy detal.

Zobacz więcej 

Projekt w Dubaju, w największym centrum handlowym. Dodane29 grudnia 2018 

Nasz pierwszy projekt w tym niezwy­kłym mieście. Pierwszy i od razu w tak rozpo­zna­wal­nym miejscu…

Zobacz więcej 

Realizacja dla Food & Ball by Arkadiusz Milk. Dodane29 grudnia 2018 

Nasza reali­za­cja dla wyjąt­ko­wej restau­ra­cji Food & Ball zakoń­czy­ła się sukcesem…

Zobacz więcej 

Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM

Produkujemy i projektujemy w Polsce.
Pracujemy dla klientów globalnie. 

x
VISIT US!
HALL 8, STAND E50
BOOK YOUR MEETING