Countries:

Zamki mechaniczne DIAL na kod do szafek


Zobacz Reali­za­cjeOferta Szafek
tekkst

Zamki elektroniczne na kod


Zobacz Reali­za­cjeOferta Szafek

Zamki na kod SOLA jakość w niskiej cenie


Zobacz Reali­za­cjeOferta Szafek

Doradzamy, instalujemy lub wysyłamy na miejsce.

Zamki do siłowni, do klubu fitness, do hotelu i biura. ATEPAA jako przed­sta­wi­ciel marki Digilock oferuje najlep­sze ceny zamków, montaż oraz profe­sjo­nal­ne wsparcie technicz­ne.

Jak wygląda proces zamówie­nia

Katalog produktów

Darmowy katalog produk­tów wysłany pocztą to coś czego potrze­bu­jesz? Nie ma sprawy, przygo­tu­je­my przesył­kę a kurier dostar­czy go do drzwi.


Cennik zamków

ATEPAA oferuje zamki Digilock za rozsądną cenę. To fakt. Oczywi­ście zrobimy wszystko, aby dostar­czyć Ci możliwie najwię­cej infor­ma­cji.

Oferta zamków z szafkami ATEPAA

Daj się zasko­czyć rewela­cyj­ną promocją zamków insta­lo­wa­nych w naszych szafkach. Fabrycz­ne przygo­to­wa­nie szafek oraz profe­sjo­nal­ny montaż za 0 zł.

Nowoczesność i technologia.

Nowa genera­cja zamków AXIS spełnia­ją­ca najwyż­sze wymaga­nia. Piękno, jakość oraz opaten­to­wa­ne rozwią­za­nia marki Digilock, zapew­nia­ją­ce najwyż­szy poziom bezpie­czeń­stwa. Zamki dostępne w opcji zbliże­nio­wej RFID oraz na kod PIN.

ZOBACZ OFERTĘ ZAMKÓW AXIS

Nowość, zamek elektroniczny na kod SOLA, marki Digilock

Zamek SOLA to idealne połącze­niu designu, jakości oraz zaska­ku­ją­co niskiej ceny. Model SOLA jest aktual­nie najczę­ściej wybie­ra­ny zamkiem do szafek ubranio­wych w szatniach pracow­ni­czych, klubach fitness czy nawet w nowocze­snych biurach.

Zobacz więcej

Linie produktowe / Zamki Digilock 

Linie produktowe / Zamki budżetowe

Dlaczego zamki od ATEPAA?

ATEPAA dostar­cza wysoko­za­awan­so­wa­ne techno­lo­gicz­nie meble oraz systemy zamknięć do szafek oraz mebli biuro­wych. Jakość, design oraz innowa­cyj­ne produkty sprawiły, że obecnie nasza firma jest jednym z liderów na rynku europej­skim. Nasi klienci zawsze mogą liczyć na fachowe doradz­two oraz profe­sjo­nal­ny i fabrycz­ny montaż zamków.

Zobacz co u nas słychać

Przepisy dotyczące projektowania szatni Dodane15 grudnia 2016 

Szatnia musi zostać zapro­jek­to­wa­na według ściśle określo­nych przepi­sów. Zobacz na co zwrócić uwagę. Komplek­so­we podej­ście przy…

Zobacz więcej 

Szatnia pracownicza, jakie szafki wybrać Dodane15 grudnia 2016 

Szafki typu L, szafki jedno­ko­mo­ro­we czy z podzia­łem brudna/czysta, do tego kilka rodzajów zamków. Wybór jest duży,…

Zobacz więcej 

Projekt klubu fitness na co zwrócić uwagę Dodane15 grudnia 2016 

Klub fitness to miejsce, które jak każde, które chce odnieść sukces musi zostać zapro­jek­to­wa­ne według ustalo­nych…

Zobacz więcej 

Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM

Produkujemy i projektujemy w Polsce. 
Pracujemy dla klientów globalnie.