Countries:

Workplace of the FutureSzafki do biura EY w Warszawie


Zobacz Reali­za­cjęOferta Szafek

Szafki typu Hot Desk do biuraIdealne na komputer, pocztę i rzeczy osobiste


Zobacz Reali­za­cjęOferta Szafek

Szafki z grafiką dla rowerzystóww nowoczesnym biurowcu


zobacz reali­za­cję oferta szafek

Szafki metalowe na laptopyi korespondencję do nowoczesnego biura


zobacz reali­za­cję oferta szafek

Nasze produkty dostar­cza­my oraz insta­lu­je­my w całej Polsce

Szafki pracownicze do biura

Poniżej prezen­tu­je­my produkty oraz ofertę dedyko­wa­ną do nowocze­snych przestrze­ni biuro­wych. Szafki pracow­ni­cze do biura, szafy, recepcja oraz meble na indywi­du­al­ne zamówie­nie. Propo­nu­je­my rozwią­za­nia o nieprze­cięt­nej estetyce. Posia­da­my w ofercie modele o prostej, minima­li­stycz­nej wręcz formie, jak też konstruk­cje idealne na korytarz lub do strefy „hot desk”.

Drzwicz­ki mogą być wyposa­żo­ne w zamek na klucz lub zamek elektro­nicz­ny – w zależ­no­ści od prefe­ren­cji naszych Klientów. Od gustu i oczeki­wań naszych odbior­ców zależy również ostatecz­ny wygląd całości, a więc: wymiary, ilość przegród, kolory­sty­ka. Fronty możemy dodat­ko­wo zaopa­trzyć w wyraźne cyfry lub pozosta­wić je gładkie.

ZOBACZ NASZE REALIZACJEZOBACZ JAK PROJEKTUJEMY

Katalog produktów

Darmowy katalog produk­tów wysłany pocztą to coś czego potrze­bu­jesz? Nie ma sprawy, przygo­tu­je­my przesył­kę a kurier dostar­czy go do drzwi.


Cennik szafek oraz pozostałych mebli

ATEPAA to jakość za rozsądną cenę. To fakt. Oczywi­ście zrobimy wszystko, aby dostar­czyć Ci możliwie najwię­cej infor­ma­cji.

Darmowy projekt i wizualizacja 3D

Uwiel­bia­my Tworzyć i pomagać Wam w projek­to­wa­niu. Staramy się, aby reali­za­cja była wierną kopią naszej wizuali­za­cji.

Indywidualny projekt i produkt stworzony na miarę

Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji szafek do przestrzeni biurowych. Szatnia, strefa open office, archiwizacja oraz projekty indywidualne, to coś na czym się dobrze znamy. Duży wybór materiałów, jakość produktów oraz miła i profesjonalna obsługa, po prostu ATEPAA.

Nasze produkty dostar­cza­my oraz insta­lu­je­my w całej Polsce

Poniżej prezen­tu­je­my produkty oraz ofertę dedyko­wa­ną do nowocze­snych przestrze­ni biuro­wych. Szafki pracow­ni­cze do biura, szafy, recepcja oraz meble na indywi­du­al­ne zamówie­nie.

Linie Produk­to­we
  • Wszyst­kie
  • Szafki Metalowe
  • Szafki z płyty meblowej

Szafki na laptopy i korespondencję

Najwyż­szej jakości stal, dbałość o szcze­gó­ły oraz bogata kolory­sty­ka z palety RAL.

zobacz

Linia LOKSA™ Office

Szafki i meble industrialne do biura

Nowość i zarazem nasz hit sprze­da­żo­wy. Jakość i specja­li­stycz­ny lakier podkre­śla­ją­cy nieba­ga­tel­ny design.

zobacz

Linia LOKSA™ Industrial Office

Nowoczesne szafki biurowe

Jakość, design, wytrzy­ma­łość oraz bogaty wybór lamina­tów. Tym charak­te­ry­zu­je się linia Luova™, w której również oferu­je­my wiele indywi­du­al­nych rozwią­zań.

zobacz

Linia LUOVA™ Office

Szafki na kartoteki

Tak! Szafy karto­te­ko­we mogą wyglądać dobrze. Daj się zasko­czyć.

zobacz

Linia FILA™ Office

Szafki aktowe

Stabilna stalowa konstruk­cja oraz front wykonany z płyt lamino­wa­nej lub lakie­ro­wa­ne­go mdf.

zobacz

Linia VENTA™ Office

Zobacz co u nas słychać

Przepisy dotyczące projektowania szatni Dodane15 grudnia 2016 

Szatnia musi zostać zapro­jek­to­wa­na według ściśle określo­nych przepi­sów. Zobacz na co zwrócić uwagę. Komplek­so­we podej­ście przy…

Zobacz więcej 

Szatnia pracownicza, jakie szafki wybrać Dodane15 grudnia 2016 

Szafki typu L, szafki jedno­ko­mo­ro­we czy z podzia­łem brudna/czysta, do tego kilka rodzajów zamków. Wybór jest duży,…

Zobacz więcej 

Projekt klubu fitness na co zwrócić uwagę Dodane15 grudnia 2016 

Klub fitness to miejsce, które jak każde, które chce odnieść sukces musi zostać zapro­jek­to­wa­ne według ustalo­nych…

Zobacz więcej 

Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM
Produ­ku­je­my i projek­tu­je­my w Polsce.
Pracu­je­my dla klientów global­nie.