Countries:

Kolekcja HOME Nowoczesne szafki do domu

Nowocze­sna, a z wyraźnym odwoła­niem do przeszło­ści

Szafki industrialne do domu

Wielo­let­nie doświad­cze­nie w projek­to­wa­niu wyposa­że­nia do domu sprawiło, że w naszym sprzęcie umiejęt­nie łączymy to, co znane i lubiane przez Klientów z najnow­szy­mi trendami archi­tek­to­nicz­ny­mi. Tak właśnie powstały szafki i meble skandy­naw­skie dostępne w naszej kolekcji. Zostały one stworzo­ne z myślą o nowocze­snych, stylo­wych miesz­ka­niach i domach oraz nawet najbar­dziej wymaga­ją­cych użytkow­ni­kach. W ich projek­to­wa­niu nacisk położony został m.in. na:

- prosty i nowocze­sny design, nawią­zu­ją­cy do stylu skandy­naw­skie­go, zapew­nia­ją­cy dopaso­wa­nie do różnych aranża­cji,
- wszech­stron­ność zasto­so­wa­nia – idealne do różnego typu pomiesz­czeń,
- trwałość i odpor­ność na uszko­dze­nia – dzięki użyciu wysokiej klasy materia­łów i przemy­śla­ne­go zapro­jek­to­wa­nia od
podstaw, czyli konstruk­cji mebla.

Bez montażu

Zysku­jesz swój czas by zająć się tym co ważne, ponieważ mebel po rozpa­ko­wa­niu jest już gotowy do użytku.

Niezniszczalne

Już na wczesnym etapie produk­cyj­nym tworzymy stabilną konstruk­cję, zgrze­wa­ną ręcznie.

Nowoczesne opakowanie

Wyjąt­ko­wy meble musi być również zapako­wa­ny w bezpiecz­ny i orygi­nal­ny sposób.

Kolekcja SCANDINAVIA

Nowocze­sność, elegan­cja i funkcjo­nal­ność. Połącze­nie stali oraz natural­ne­go drewna okazało się strzałem w dziesiąt­kę.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kolekcja LOFT

Nowocze­sna, a z wyraźnym odwoła­niem do przeszło­ści. Stalowa i surowa, ale niesły­cha­nie intry­gu­ją­ca swoją lekko­ścią.

ZOBACZ WIĘCEJ
  • Kolekcja COLOR

    Nasi projek­tan­ci coraz częściej wychodzą na przeciw oczeki­wa­niom klientów, wprowa­dza­jąc do produk­cji nowe, stylowe projekty. Również te metalowe w różnych kolorach. 

    ZOBACZ WIĘCEJ

Aktualności

Przepisy dotyczące projektowania szatni Dodane15 grudnia 2016 

Szatnia musi zostać zapro­jek­to­wa­na według ściśle określo­nych przepi­sów. Zobacz na co zwrócić uwagę. Komplek­so­we podej­ście przy…

Zobacz więcej 

Szatnia pracownicza, jakie szafki wybrać Dodane15 grudnia 2016 

Szafki typu L, szafki jedno­ko­mo­ro­we czy z podzia­łem brudna/czysta, do tego kilka rodzajów zamków. Wybór jest duży,…

Zobacz więcej 

Projekt klubu fitness na co zwrócić uwagę Dodane15 grudnia 2016 

Klub fitness to miejsce, które jak każde, które chce odnieść sukces musi zostać zapro­jek­to­wa­ne według ustalo­nych…

Zobacz więcej 

Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM

Produkujemy i projektujemy w Polsce.
Pracujemy dla klientów globalnie.