Countries:
Nowa reali­za­cja klima­tycz­ne szafki
do klubu fitness w Londynie

ZOBACZ LINIĘ PRODUKTOWĄZOBACZ REALIZACJĘ
Workpla­ce of the Future
Szafki do biura EY w Warsza­wie

ZOBACZ LINIĘ PRODUKTOWĄZOBACZ REALIZACJĘ
Nowocze­sne szafki szatnio­we
do klubu fitness w Katowi­cach

ZOBACZ LINIĘ PRODUKTOWĄZOBACZ REALIZACJĘ
Szafki biurowe typu “hot desk“
do nowocze­sne­go biura w Warsza­wie

ZOBACZ LINIĘ PRODUKTOWĄZOBACZ REALIZACJĘ
Szafki biurowe typu “hot desk“
do nowocze­sne­go biura w Warsza­wie

ZOBACZ LINIĘ PRODUKTOWĄZOBACZ REALIZACJĘ
Dokładnie zaplanowaliśmy

Profe­sjo­nal­na oraz komplek­so­wa obsługa klienta, która uwzględ­nia szereg konsul­ta­cji, poprzez projekt na zindy­wi­du­ali­zo­wa­nej produk­cji kończąc

Dostarczyliśmy na miejsce

Dbałość o każdy szczegół — tym charak­te­ry­zo­wa­ły się nasze projekty. Przygo­to­wa­li­śmy do trans­por­tu lub zainsta­lo­wa­li­śmy z najwyż­szą staran­no­ścią

Zachwyciliśmy efektem

Efekt “WOW” to nasz priory­tet. Nie da się tego osiągnąć bez najwyż­szej jakości produktu oraz stylu, który nadali­śmy naszym projek­tom

Background Image

Meble do klubu fitness

Asorty­ment charak­te­ry­zu­je modułowa konstruk­cja oraz indywi­du­al­ność w wyborze. Produkty ATEPAA można dopaso­wać do każdych potrzeb i oczeki­wań.

Zobacz Więcej

Szafki do klubu fitness

Atrak­cyj­na cenowo oferta, z której słyniemy w całej europie. Niesza­blo­no­we pomysły, jakość i dbałość o detale to elementy, które cenią sobie nasi klienci.

Meble do klubu fitness

Uwiel­bia­my wyzwania i czerpie­my wielką przyjem­ność w projek­to­wa­niu indywi­du­al­nych rozwią­zań do klubów fitness. Zawsze szukamy niedro­gich i orygi­nal­nych rozwią­zań.

Modułowa konstrukcja oraz
indywidualność w wyborze

Wspólny cel

Partner­skie i nowocze­sne podej­ście do każdego projektu. Wszystko po to aby osiągnąć zamie­rzo­ny efekt.

Kontraktowa produkcja

Komplek­so­wa obsługa klienta, która uwzględ­nia szereg konsul­ta­cji, poprzez projekt na zindy­wi­du­ali­zo­wa­nej produk­cji kończąc.

Projekt 3D

Dla naszych klientów tworzymy fotore­ali­stycz­ne wizuali­za­cje 3D. Dla nas to przyjem­ność, a dla naszych klientów okazja, aby wybrać najlep­sze rozwią­za­nie.

Instalacja mebli w całej Polsce

Trans­port, wniesie­nie oraz montaż, dbamy o to aby całość projektu przebie­ga­ła profe­sjo­nal­nie i w miłej atmos­fe­rze.

Background Image

Meble do biura

Przestrzeń do pracy, która inspi­ru­je do rozwoju. Od konsul­ta­cji poprzez projekt oraz produk­cję po insta­la­cję. Kreatyw­ne rozwią­za­nia, które podnoszą efektyw­ność

Zobacz Więcej

Szafki do biura

Jesteśmy jedynym produ­cen­tem posia­da­ją­cym tak szeroką listę opcji wykona­nia szafek dla pracow­ni­ków biuro­wych

Nowoczesne meble do biura

Charak­te­ry­zu­je nas zamiło­wa­nie do dobrego designu, niesza­blo­no­we podej­ście do każdego projektu oraz chęć podej­mo­wa­nia wyzwań projek­to­wych

Zamki do szafek i mebli biurowych
PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
Zamki do szafek i mebli biuro­wych

Od 2016 roku jesteśmy przed­sta­wi­cie­lem marki Digilock w Polsce, global­ne­go produ­cen­ta zamków do szafek oraz mebli biuro­wych.

Zobacz Więcej

Nasza nowa kolekcja atepaa home
PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
Nasza nowa kolekcja atepaa home

Nowocze­sna, a z wyraźnym odwoła­niem do przeszło­ści. Stalowa i surowa, ale niesły­cha­nie intry­gu­ją­ca swoją lekko­ścią.

Zobacz Więcej

Aktualności

Przepisy dotyczące projektowania szatni Dodane15 grudnia 2016 

Szatnia musi zostać zapro­jek­to­wa­na według ściśle określo­nych przepi­sów. Zobacz na co zwrócić uwagę. Komplek­so­we podej­ście przy…

Zobacz więcej 

Szatnia pracownicza, jakie szafki wybrać Dodane15 grudnia 2016 

Szafki typu L, szafki jedno­ko­mo­ro­we czy z podzia­łem brudna/czysta, do tego kilka rodzajów zamków. Wybór jest duży,…

Zobacz więcej 

Projekt klubu fitness na co zwrócić uwagę Dodane15 grudnia 2016 

Klub fitness to miejsce, które jak każde, które chce odnieść sukces musi zostać zapro­jek­to­wa­ne według ustalo­nych…

Zobacz więcej 

Z pełnym zaanga­żo­wa­niem

Produkujemy i projektujemy w Polsce.
Pracujemy dla klientów globalnie.