Countries:
Nowa reali­za­cja klima­tycz­ne szafki
do klubu fitness w Londynie

ZOBACZ LINIĘ PRODUKTOWĄZOBACZ REALIZACJĘ
Workpla­ce of the Future
Szafki do biura EY w Warsza­wie

ZOBACZ LINIĘ PRODUKTOWĄZOBACZ REALIZACJĘ
Nowocze­sne szafki szatnio­we
do klubu fitness w Katowi­cach

ZOBACZ LINIĘ PRODUKTOWĄZOBACZ REALIZACJĘ
Szafki biurowe typu “hot desk“
do nowocze­sne­go biura w Warsza­wie

ZOBACZ LINIĘ PRODUKTOWĄZOBACZ REALIZACJĘ
Szafki biurowe typu “hot desk“
do nowocze­sne­go biura w Warsza­wie

ZOBACZ LINIĘ PRODUKTOWĄZOBACZ REALIZACJĘ
Dokładnie zaplanowaliśmy

Profe­sjo­nal­na oraz komplek­so­wa obsługa klienta, która uwzględ­nia szereg konsul­ta­cji, poprzez projekt na zindy­wi­du­ali­zo­wa­nej produk­cji kończąc

Dostarczyliśmy na miejsce

Dbałość o każdy szczegół — tym charak­te­ry­zo­wa­ły się nasze projekty. Przygo­to­wa­li­śmy do trans­por­tu lub zainsta­lo­wa­li­śmy z najwyż­szą staran­no­ścią

Zachwyciliśmy efektem

Efekt “WOW” to nasz priory­tet. Nie da się tego osiągnąć bez najwyż­szej jakości produktu oraz stylu, który nadali­śmy naszym projek­tom

Background Image

Meble do klubu fitness

Asorty­ment charak­te­ry­zu­je modułowa konstruk­cja oraz indywi­du­al­ność w wyborze. Produkty ATEPAA można dopaso­wać do każdych potrzeb i oczeki­wań.

Zobacz Więcej

Szafki do klubu fitness

Atrak­cyj­na cenowo oferta, z której słyniemy w całej europie. Niesza­blo­no­we pomysły, jakość i dbałość o detale to elementy, które cenią sobie nasi klienci.

Meble do klubu fitness

Uwiel­bia­my wyzwania i czerpie­my wielką przyjem­ność w projek­to­wa­niu indywi­du­al­nych rozwią­zań do klubów fitness. Zawsze szukamy niedro­gich i orygi­nal­nych rozwią­zań.

Modułowa konstrukcja oraz
indywidualność w wyborze

Wspólny cel

Partner­skie i nowocze­sne podej­ście do każdego projektu. Wszystko po to aby osiągnąć zamie­rzo­ny efekt.

Kontraktowa produkcja

Komplek­so­wa obsługa klienta, która uwzględ­nia szereg konsul­ta­cji, poprzez projekt na zindy­wi­du­ali­zo­wa­nej produk­cji kończąc.

Projekt 3D

Dla naszych klientów tworzymy fotore­ali­stycz­ne wizuali­za­cje 3D. Dla nas to przyjem­ność, a dla naszych klientów okazja, aby wybrać najlep­sze rozwią­za­nie.

Instalacja mebli w całej Polsce

Trans­port, wniesie­nie oraz montaż, dbamy o to aby całość projektu przebie­ga­ła profe­sjo­nal­nie i w miłej atmos­fe­rze.

Background Image

Meble do biura

Przestrzeń do pracy, która inspi­ru­je do rozwoju. Od konsul­ta­cji poprzez projekt oraz produk­cję po insta­la­cję. Kreatyw­ne rozwią­za­nia, które podnoszą efektyw­ność

Zobacz Więcej

Szafki do biura

Jesteśmy jedynym produ­cen­tem posia­da­ją­cym tak szeroką listę opcji wykona­nia szafek dla pracow­ni­ków biuro­wych

Nowoczesne meble do biura

Charak­te­ry­zu­je nas zamiło­wa­nie do dobrego designu, niesza­blo­no­we podej­ście do każdego projektu oraz chęć podej­mo­wa­nia wyzwań projek­to­wych

Zamki do szafek i mebli biurowych
PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
Zamki do szafek i mebli biuro­wych

Od 2016 roku jesteśmy przed­sta­wi­cie­lem marki Digilock w Polsce, global­ne­go produ­cen­ta zamków do szafek oraz mebli biuro­wych.

Zobacz Więcej

Nasza nowa kolekcja atepaa home
PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
Nasza nowa kolekcja atepaa home

Nowocze­sna, a z wyraźnym odwoła­niem do przeszło­ści. Stalowa i surowa, ale niesły­cha­nie intry­gu­ją­ca swoją lekko­ścią.

Zobacz Więcej

Aktualności

Projekt oraz wykonanie szafek do Q22 Dodane21 czerwca 2016 

Mieliśmy niezwy­kłą przyjem­ność wykonać szafki dla rowerzy­stów oraz pracow­ni­ków do biurowca Q22 w Warsza­wie Nowy, nowocze­sny wieżo­wiec Q22…

Zobacz więcej 

Główna siedziba BGL Paribas w Luxemburgu Dodane24 września 2014 

BGL Paribas wybrał nasz projekt mebli dla pracow­ni­ków  w strefie fitness i relaksu. Meble trafiły do głównej siedziby. Reali­za­cja…

Zobacz więcej 

Nowy, wyjątkowy i kreatywny projekt Dodane24 września 2014 

Inwestor z Gdańska dał nam możli­wość stworze­nia wyjąt­ko­we­go projektu szatni do klubu fitness. Już wkrótce zdjęcia z tej…

Zobacz więcej 

Z pełnym zaanga­żo­wa­niem

Produkujemy i projektujemy w Polsce.
Pracujemy dla klientów globalnie.